Neprihlásený používateľ

Kontakt

EDUKO, s.r.o.
Tkáčska 2
080 01 Prešov

mob.: +421 903 603 247
mob.: +421 905 603 247
tel.:    +421 51 77 337 96

Anketa

Čo by ste v našom obchode privítali?:

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom celého nákupného obchodu eduko.sk je:

EDUKO, s.r.o.
Lemešianska 14
080 05 Haniska
prevádzka: Prostějovská 103, Prešov

IČO: 31687075
IČ DPH: SK2020519534
Bankové spojenie: 57905572/0200
Registrácia spoločnosti: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 1603/P

mobil: +421 903 603 247
mobil: +421 905 603 247
tel:     +421 51 77 337 96


1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode a pri telefonickej objednávke spoločnosti EDUKO, s.r.o.. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

Zákazníkom (Kupujúci) sa rozumejú všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, ktoré majú možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného obchodu eduko.sk.


2. Objednávka a uzatvorení kúpnej zmluvy

A) Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebné vyplniť objednávku a podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoj výber tovarov potvrdí a a vyplní aj údaj určený pre platbu.

B) Kúpna zmluva medzi predávajúcim (prevádzkovateľom) a kupujúcim vzniká okamžikom zaslania záväznej objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu. 


3. Zrušenie objednávky

Zákazník má možnosť objednávku dodatočne stornovať pomocou kontaktov uvedených na webe eduko.sk, ale maximálne do doby, dokiaľ neprebehne platba za objednávku bez udania dôvodu. 


4. Spôsob platby

Zákazník (kupujúci) obdrží zásielku za cenu platnú v okamihu objednania. Konečná cena zahŕňa náklady na dodanie. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Súčasťou cien výrobkov sú aj recyklačné poplatky.

Za objednanú zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:
- formou dobierky
- vopred (prevodom na účet)
- osobne v hotovosti


5. Dodacie lehoty a podmienky

Tovar sa doručuje balíkovou službou Slovenskej pošty, resp. Tovar je po predchádzajúcej dohode možné prebrať aj osobne na adrese: Tkáčska 2, Prešov.
Pri zaslaní na dobierku Slovenskou poštou do 72 hodín od jeho podania.  

 
6. Cena tovaru a poplatky za doručenie a balenie tovaru

Cena tovaru je platná v deň objednávania, pokiaľ by sa cena tovaru zmenila do zaplatenia objednávky, stále platí cena v čase podania objednávky. Zmeny cien sú vyhradené. Konečná cena zahŕňa náklady na dodanie. Cena poštovného je uvedená pri vyplňovaní údajov v objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Záväzky strán

Prevádzkovateľ za zaväzuje:
dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia
v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou
všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch zákazníkov
neposkytovať osobné údaje zákazníkov tretím osobám ani ich komerčné využitie
prijať späť nedoručiteľnú Zásielku (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu

Zákazník sa zaväzuje:
objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
v objednávke uviesť svoje meno a priezvisko
Právo spotrebiteľa – zákazníka pri zásielkovom predaji:

Pod pojmom zásielkový predaj sa rozumie:
ak je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená na diaľku
keď spotrebiteľ a kupujúci uzavrú zmluvu prostredníctvom adresovaného listu, tlačoviny, ponukového katalógu, inzerátom s objednávkou, automatického telefónneho zariadenia, telefónu, videotelefónu, faxu, videotextu, rozhlasu, televízie, pri predaji cez telefón alebo elektronickou poštou

Práva spotrebiteľa:
právo odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
toto sa nevzťahuje napríklad na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitnej požiadavky spotrebiteľa alebo tovar, ktorý je určený len pre jedného spotrebiteľa
nevzťahuje sa to ani na zvukové a videoáznamy a počítačové programy, noviny, časopisy alebo lotérie
predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi do 15 dní zaplatené peniaze 


7. Záruka

 Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak  nie je uvedené inak.  


8. Reklamácie

 Reklamácie je nevyhnutné  uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenie Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zopovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.  


9. Reklamácie sú vybavované

telefonicky, v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle:
+421 903 603 247, +421 905 603 247, +421 51 77 337 96
poštou na adrese EDUKO, s.r.o., Lemešianska 14, 080 05 Haniska.

Zákazník zodpovedá Prevádzkovteľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich stanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej objednávke.  


10. Záverečné ustanovenia

Všetky právne úkony vznikajúce medzi Prevázkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes